Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

farmarske.tipkup.cz

 

Ladislav Kříž

se sídlem Rerychova 12, 63500

identifikační číslo: 65310993

společnost pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.farmarske.tipkup.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky firmy Ladislav Kříž, se sídlem na ulici Rerychova 12, Brno, 635 00, identifikační číslo: 65310993(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adresewww.farmarske.tipkup.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.farmarske.tipkup.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud obchodní podmínky změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové obchodní podmínky jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

 

 1. uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  1. cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti při převzetí zboží na v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti GE money bank (dále jen „účet prodávajícího“);

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná alespoň jeden den před dodáním zboží. (např. Kupující objedná zboží na pátek, platba pak musí být připsána na účet prodávajíciho do črtvrtka – přechozí den)

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  1. odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, není prodávající povinen uznat odstoupení od kupní smlouvy na dodávku zboží z důvodu charakteru zboží, jež podléhá rychlé zkáze. Je tedy nutné dodržovat převzetí v domluveném čase, v opačném případě nemá kupující nárok n avrácení peněz.

  1. přeprava a dodání zboží

Zboží přebírá osoba určená v objednávce v určeném časovém intervalu. Nebude-li na místě v určené době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost uvedených osob, kontaktujeme Vás za účelem dohody o náhradním doručení (se zřetelem, že zboží se rychle kazí) nebo o předání zboží někomu ze sousedních bytů/domů. Náhradní doručení do domu bude účtováno jako další závoz (dle ceny závozu), pokud není nutnost opětovného závozu způsobena ze strany firmy Ladislav Kříž.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.

Dovoz potravin provádí prodávající zdarma v případě, že kupující jednorázově objedná a zaplaté zboží v celkové hodnotě nad 200kč. V případě, že kupující objednává a kupuje zboží v celkové hodnotě pod 200kč, zaplatí kupující navíc 50kč za dopravu.

  1. odpovědnost za vady, Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se také rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v nalehávých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

  1. další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  1. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

S ohledem na povahu našeho obchodu, tj. neustále se měnící nabídku, zasíláme kupujícím pravidelný emailový zpravodaj se sezonní nabídkou, aktuálními recepty astručnými zprávami z farem. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz na jeho posledním řádku.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zároveň potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  1. záverečná ustanovení

Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Brně dne 22. 7. 2014